motore di ricerca

 

 

 

Chi è il Mediatore Interculturale?

 

ਮੀਡਿਆਤੋਰੇ ਇੰਟਰਕੁਲਤੁਰਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ ?

 

 

 

Chi ricopre il ruolo di Mediatore Interculturale ha il compito di favorire la comunicazione tra immigrati e Istituzioni Pubbliche.
Offre il suo aiuto nel caso in cui ci sia bisogno di un ponte tra servizi pubblici e stranieri, valorizzando le diversità favorendo l'integrazione e la comprensione reciproca.

 

ਮੀਡਿਆਤੋਰੇ ਇੰਟਰਕੁਲਤੁਰਾਲੇ (ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਟਾਲਿਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾਂ ਹੈ।

 

 

 

   TEAM MEDIATORI

 


Per  qualsiasi informazione o per richiedere un appuntamento, telefonare al numero 0522 655457 o inviare una e-mail a e.tacchini@comune.novellara.re.it

 

ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਪੌਇਂਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ,ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0522655457 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਐਡਰੈਸ  ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। e.tacchini@comune.novellara.re.it 

 

  

 
Ji Yinmiao (Elisa)

Mediatrice interculturale di lingua cinese

Ji è nata a Zhe Jiang (Cina)  e vive in Italia dal 1998. Dal 2016 ha la qualifica professionale di mediatore culturale esperto nei processi socio educativi. Dal 2016 collabora con la Cooperativa Dimora D’Abramo di Reggio Emilia nelle attività di mediazione linguistico-culturale in ambito sanitario  presso i distretti e ospedali nella provincia di Parma, enti pubblici e privati, sociali  scolastici e comunali. Dal 2016 collabora con Associazione Pro.Di.Gio. ed il comune di Novellara nelle attività di mediazione linguistico-culturale in ambito enti pubblici e privati, sociali  scolastici e comunali.

中意文化翻译

季银苗

出生于中国浙江省,  从1998开始年居住在意大利 2016拿到社会教育文化翻译职业资格证书 从2016 开始跟Cooperativa Dimora D’Abramo 公司合作,主要在Parma的公共和私营机构,教育部门和医院卫生部门进行语言和文化的调解工作 从2016开始跟Associazione Pro.Di.Gio.公司和Novellara市政府合作,主要在公共和私营机构,教育部门和政府部门进行语言和文化的调解工作


 

Bobby Parmar

Mediatrice di lingua hindi e punjabi

Viene dall’India ed e’ in Italia dal Maggio 1994. Lavora come mediatrice ed educatrice interculturale-linguistica delle lingue indiane (hindi e punjabi) e pakistane (urdu). Lavora con l’Istituto Comprensivo di Novellara e Guastalla nel progetto della prima accoglienza per alunni stranieri, collabora da anni con Pro.Di.Gio ed il Comune di Novellara. E’ diplomata con la qualifica di OSS.

 

ਹਿੰਦੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ


 

ਬੌਬੀ ਪਰਮਾਰ ਹਿੰਦੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮੀਡਿਆਤੋਰੇ ਹਨ । ਬੌਬੀ ਪਰਮਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1994 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਵੇਲਾਰੇ ਦੇ ਕਮੂਨੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਮੀਡਿਏਟਰ (ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਵੇਲਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਸਤਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੀਮਾਂ ਅਕੋਲੀਐਂਸਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਢਲੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੋਵੇਲਾਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਅਦਾਰੇ,ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ,ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ,ਕੈਰਾਬਿਨੇਰੀ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਪਰੋਦੀਜੋ ਅਤੇ ਨੌਵੇਲਾਰੇ ਦੇ ਕਮੂਨੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡਿਆਤੋਰੇ ਇੰਟਰਕੁਲਤੁਰਾਲੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਔਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਿਆ ਹੈ।

 

   

Fatima Najih

Mediatrice di lingua araba 

Fatima è nata a Casablanca (Marocco).  È in Italia dal 1991 e lavora come mediatrice culturale dal 2008. Attualmente collabora con i Comuni di Boretto, Novellara e Castelnovo di Sotto.


الوسيطة الثقافية العربية فاطمة ناجح مزدادة بالدار البيضاء المغرب ,متواجدة بإيطاليا منذ سنة 1991 وتعمل

   كوسيطة ثقافية من سنة 2008 مع البلديات التاليات :بورتو ,نوفيلارا وكستلنوفو دي صوتو. 

Dmytro Mel'nykov

Mediatore di lingua russa e ucraina

 

Tariq Aziz

Mediatore di lingua Urdu

Selver Ozturk

Mediatrice di lingua turca.

Mi chiamo Selver. Sono nata in Turchia, e vivo a Reggiolo. Sono Cittadina Italiana, ho conseguito il Diploma di Tecnico della Gestione Aziendale presso l'Istituto B.Russel di Guastalla.

Ben Selver Türkiye'de doğdum.  Reggiolo ' da yaşıyorum ve Italyan vatandaşıyım.
Guastalla ' da B.Russel Enstitüsün'de okudum. Diplomamı işletmecilik üzerine aldim.


 

 

Il Comune di Novellara si riconosce nella Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione approvata dall'Italia il 15/6/2007 con Decreto del Ministero dell'Interno.

 

Leggi la Carta elaborata dall'amministrazione di Novellara in lingue.

 

Altre informazioni utili: 


Corsi di Italiano per stranieri anno scolastico 2016-2017

Guida alle nuove procedure che regolano il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari (tradotte in lingua)

Collegati al sito dell'USL per sapere chi puo' richiedere l'iscrizione al servizio sanitario nazionale: http://www.ausl.re.it/iscrizione-al-servizio-sanitario-nazionale 

Permessi di Soggiorno

Risultato
  • 3
(2234 valutazioni)


CITTADINO
MI INTERESSA
<< marzo 2017 << L M M G V S D     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                  
Rilascio del marchio Slot freE-R (L.R. 5/2013)
Cittaslow
Premio Comuni Virtuosi
Comune di
Novellara
Indirizzo: piazzale Marconi 1, 42017 Novellara (RE)
telefono: 0522.655454 fax: 0522.652057 P.Iva: 00441550357    IBAN: IT 77 V 08623 66400 000210124292
Codice contabilità speciale (per Enti pubblici) 66807
Codici fatturazione elettronica: Comune di Novellara UFC7IM - Istituzione per i servizi sociali ed educativi “I Millefiori” N46Q1I
Posta elettronica certificata (PEC) novellara@cert.provincia.re.it     e-mail: urp@comune.novellara.re.it
Portale internet realizzato da Progetti di Impresa srl © 2015